فرم

* نام :
* نام خانوادگی :
* شماره شناسنامه :
* تاریخ تولد :
* محل تولد :
* کد ملی :
* مدرک تحصیلی :
* جنسیت :
* محل خدمت :
* مقطع تحصیلی :
* تاریخ اخذ مدرک :
* خدمت نظام :
مدت خدمت :
* رسته :
پست سازمانی :
* متقاضی :
فایل را آپلود نمایید. لطفا فايلي با محتويات (مشاغل مورد تصدي-واحد محل خدمت- تاريخ شروع-تاريخ پايان) را آپلود نماييد.
مدت سنوات خدمت غیر دولتی قابل قبول :
آیا قبلا از امتیاز یک سال تعجیل در گروه استفاده نموده است ؟
* آیا قبلا گروه تشویقی گرفته است ؟
* آیا امتیاز جانبازی دارد؟
آیا امتیاز فرزند شهیدی دارد؟
جمع سنوات خدمت دولتی:
ایام عدم اشتغال
جز تجربه محاسبه نميشود. تاریخ شروع مرخصی بدون حقوق
تاریخ پایان مرخصی بدون حقوق
جز تجربه محاسبه نميشود. تاریخ شروع
تاریخ پایان ترک خدمت
جز تجربه محاسبه نميشود. تاریخ شروع انفصال از خدمت
تاریخ پایان انفصال از خدمت
جز تجربه محاسبه نميشود. تاریخ شروع فاصله خدمتی
تاریخ پایان فاصله خدمتی
تجربه 2/1 محاسبه ميشود. تاریخ شروع طرح نیمه وقت
تاریخ پایان طرح نیمه وقت
جز تجربه محاسبه نميشود. تاریخ شروع تعلیق
تاریخ پایان تعلیق
تاریخ شروع ماموریت آموزشی تمام وقت
تاریخ پایان ماموریت آموزشی تمام وقت
تجربه 2/1 محاسبه ميشود. تاریخ شروع ماموریت آموزشی نیمه وقت
تاریخ پایان ماموریت آموزشی نیمه وقت